“จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” สิ่งสำคัญที่ธุรกิจแฟรนไชส์ต้องทำ!

✍“จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” สิ่งสำคัญหาก

คุณเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์!

ที่ไม่ควรมองข้าม ผู้ประกอบการต้องทำอย่างไร?

ขั้นตอนใหญ่ๆ มี 3 ขั้นตอนดังนี้

👨

1. ขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เป็นขั้นตอนที่ผู้ที่ต้องการยื่นคำขอต้องเตรียมเอกสาร

เพื่อนำส่งให้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตรวจสอบ โดยมีสาระสำคัญคือ ตรวจสอบว่า

เครื่องหมายการค้าของเรานั้นเป็นเครื่องหมายการค้า

ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ (เช่นมีลักษณะเหมือนผู้อื่นหรือไม่)

2. ขั้นตอนการประกาศโฆษณา

เป็นขั้นตอนที่ทางกรมฯ จะออกประกาศโฆษณา

เผื่อมีผู้ที่ต้องการคัดค้าน

กล่าวคือเครื่องหมายการค้าเขาเราไปเหมือนหรือคล้าย

กับเครื่องหมายการค้าของเขาหรือไม่

3. ขั้นตอนการออกหนังสือสำคัญ

เป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้ประกาศโฆษณาแล้ว

ไม่มีคนคัดค้านเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็จะได้รับ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมาย

✍เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับบุคคลธรรมดา

– สำเนาบัตรประชาชน

– ไฟล์ภาพเครื่องหมายการค้า

– รายการสินค้าของเครื่องหมายการค้า

– หนังสือมอบอำนาจ

✍เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับนิติบุคคล

– สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

– ไฟล์ภาพเครื่องหมายการค้า

– รายการสินค้าของเครื่องหมายการค้า

– หนังสือมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูล