มัดใจนักลงทุนด้วย จุดแข็ง 5 ข้อ ของแฟรนไชส์

แฟรนไชส์ซอร์มีหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรต่างๆเพื่อให้แฟรนไชส์ซีสามารถดำเนินกิจการให้ไปในทิศทาง

เดียวกันได้ และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน และ 5 ข้อที่สำคัญสำหรับการมัดใจนักลงทุนมีดังนี้

1. มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีฐานลูกค้า และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างแฟรนไชส์ซอร์ควรสร้างแบรนด์

ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ ดูแลรักษาภาพลักษณ์ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งให้ได้

2. มีรูปแบบธุรกิจที่เชื่อถือได้ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางกรอบแผนงานที่แน่นอน เช่น จำนวนเงินที่ต้องลงทุน การบริหารจัดการสาขา และเอกสารข้อมูลแฟรนไชส์นั้นถูกต้องน่าเชื่อถือ

หรือไม่

3. มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี ต้องมีการจัดฝึกอบรมการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยี สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงวางกลยุทธ์การตลาดที่ดีให้แก่แฟรนไชส์ซี

4. มีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ควรมีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ที่สนใจ

ซื้อแฟรนไชส์นั้น เขาก็หวังพึ่งว่าบริษัทแม่จะคอยช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตในตลาด

ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไร

5. มีสัญญาที่เป็นธรรม สัญญาที่เสนอแก่ผู้ที่จะมาซื้อแฟรนไชส์ก็ต้องตั้งอยู่บนความสมเหตุสมผล ไม่เอารัดเอาเปรียบ ค่าใช้จ่ายและระยะคืนทุนก็ต้องตั้งอยู่บนหลักการที่เชื่อถือได้ ที่สำคัญ

ไม่ควรมีลับลมคมในกับแฟรนไชส์ซี

สอบถามข้อมูล