Top Business LIVE

Top Business LIVE เชิญมาพูดคุยสบายๆ
กับ อ.จิรภัทร สำเภาจันทร์ ประธานคณะที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจการตลาดและแฟรนไชส์
เจาะลึกแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 19.30 น.

สนใจเข้าร่วม Live 👉 https://fb.me/e/5tLcgz4Aq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามข้อมูล